Hướng dẫn thể hiện giá trị âm trên hóa đơn điều chỉnh

Công văn  3611/TCT-DNL
V/v thể hiện giá trị âm trên hóa đơn điều chỉnh

 

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

Trả lời công văn số 2622/EVN-TCKT+KD ngày 8/7/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vướng mắc về việc thể hiện giá trị âm trên hóa đơn điều chỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hóa đơn tiền điện được lập bằng phần mềm bán hàng (CMIS) thống nhất trên cả nước. Do đặc thù của sản phẩm điện, hóa đơn tiền điện có nhiều mức giá được chia theo các giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ thấp điểm, cách tính tiền điện cũng căn cứ vào các hệ số theo hướng dẫn chuyên ngành. Vì thế việc điều chỉnh hóa đơn liên quan đến nhiều chỉ tiêu mới tính ra được số điều chỉnh cuối cùng. Để phù hợp với đặc thù của hoạt động kinh doanh điện, đảm bảo minh bạch cách tính toán tiền điện cho cả khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán điện, khi thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh Tập đoàn thể hiện số liệu của các chỉ tiêu điều chỉnh giảm trong dấu ngoặc ( ). Đồng thời phải thể hiện bằng chữ “điều chỉnh giảm” đối với số liệu điều chỉnh cuối cùng phát sinh âm hoặc “điều chỉnh tăng” đối với số liệu điều chỉnh cuối cùng phát sinh dương.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.