Hướng dẫn chính sách thuế về sử dụng hóa đơn tự in

Công văn số 2533/TCT-CS

V/v hóa đơn GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương

– Công ty TNHH World Mech’ Tech’
(lô B_3B14_CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số văn bản số 01-2018/CV-TCT ngày 09/3/2018 của Công ty TNHH World Mech’ Tech’ về việc sử dụng hóa đơn tự in.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 470/TCT-CS ngày 02/02/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH World Mech’ Tech’ về việc sử dụng hóa đơn tự in.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ hướng dẫn tại có công văn số 470/TCT-CS nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH World Mech’ Tech’ để xử lý cụ thể, trường hợp xác định do sơ suất của cơ quan thuế (lỗi hệ thống phần mềm của cơ quan thuế) thì xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH World Mech’ Tech’ không phải điều chỉnh lại các số hóa đơn đã lập sai ký hiệu (từ số 0000201 đến số 0000252).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH World Mech’ Tech’ được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club