Giải đáp thắc mắc về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công văn số: 4377/TCT-CS
V/v hóa đơn, chứng từ

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5610/CT-AC ngày 16/07/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nội dung 1 tại công văn số 5610/CT-AC

+ Tại Mục III Công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/05/2014 về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quy định:

“...Trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý…”

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đang nâng cấp phần mềm QLAC dự kiến từ 01/10/2014 sẽ triển khai thực hiện trên toàn quốc.

+ Tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng.

Căn cứ quy định trên, về mẫu Thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý Ấn chỉ.

2. Về nội dung 2 tại công văn số 5610/CT-AC

+ Về trường hợp làm mất cháy hỏng hóa đơn

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014.

+ Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, như sau:

5. Một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần.”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế trường hợp hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) nhiều quý hoặc nộp 1 lần các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) nhiều quý trễ hạn thì xử phạt về một hành vi vi phạm với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

+ Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, như sau:

…Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân làm mất chứng từ khấu trừ thuế thì không đáp ứng đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế, không có quy định xử phạt đối với trường hợp cá nhân làm mất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

+ Về biên lai phí, lệ phí

Tại Khoản 1,2,3 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ hướng dẫn về hành vi làm mất các chứng từ thu phí, lệ phí chưa sử dụng.

Tại Khoản 1,2,3 Điều 14 Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí hướng dẫn hành vi làm mất các chứng từ thu phí, lệ phí chưa sử dụng.

Căn cứ quy định trên thì chưa có quy định xử phạt đối với hành vi làm mất các chứng từ thu phí, lệ phí đã sử dụng như Cục Thuế có ý kiến. Do đó, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Về nội dung 3 tại công văn số 5610/CT-AC

Phần mềm QLAC 4.0 đã nhập được hóa đơn hết giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp bỏ trốn mang theo hóa đơn. Đề nghị Cục Thuế vào phần mềm QLAC/chức năng nhập hóa đơn hết giá trị sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế để theo dõi, quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club