Hướng dẫn lập hóa đơn đối với hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng bị trả lại

Công văn số 2518/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương

Trả lời công văn số 07/2013/ALCII-BD ngày 23/12/2013 và công văn số 01/2014/ALCII-BD ngày 8/4/2014 của Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương (ALCII) về chính sách thuế đối với hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, đối với trường hợp của Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 10635/CT-TT&HT ngày 16/8/2011 trả lời cụ thể.

Vấn đề vướng mắc của Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương nêu tại công văn số 07/2013/ALCII-BD ngày 23/12/2013 và công văn số 01/2014/ALCII-BD ngày 8/4/2014 là hiện nay, Công ty cổ phần ô tô vận tải Vina Đông Dương đã bỏ địa chỉ kinh doanh và không thực hiện xuất hóa đơn trả lại hàng cho ALCII như cam kết. Đây là vướng mắc giữa hai doanh nghiệp (Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II và Công ty cổ phần ô tô vận tải Vina Đông Dương), do vậy Tổng cục Thuế không có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Bình Dương biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club