Thời điểm xuất hóa đơn GTGT với mặt hàng xuất khẩu trọng tải nặng

Công văn số: 632/TCT-CS

Hóa đơn GTGT

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 49966/CT-HTr ngày 14/12/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội hỏi về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhưng ngày trên hóa đơn GTGT mua vào sau ngày thực xuất.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2013 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

– Căn cứ khoản 1, khoản 14 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2013 hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2013 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày tại công văn trên và tài liệu gửi kèm theo,

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội. Trường hợp trong năm 2011, Công ty Cổ phần Rainbow Việt Nam có mua clinke của các cơ sở kinh doanh trong nước để xuất khẩu sang Bangladesh với tờ khai hải quan số 322 ngày 18/05/2011, tờ khai hải quan số 111 ngày 18/05/2011, tờ khai hải quan số 160 ngày 28/06/2011.

Do Clinke có đặc điểm khác các hàng hóa thông thường là hàng hóa có trọng tải nặng, hợp đồng với khối lượng lớn (không đóng vào container) được vận chuyển qua nhiều phương tiện vận tải và chất lên tàu để làm thủ tục xuất khẩu, không qua kho của Công ty (bên bán dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi vận chuyển hàng trên đường).

Số lượng hàng hóa thực xuất được thực hiện theo quy trình đo mớn nước của bên giám định Công ty SGS Việt Nam TNHH với giám sát của các đơn vị có liên quan. Căn cứ vào vận đơn tàu biển xác nhận số lượng hàng hóa đã lên tàu, các cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Rainbow Việt Nam mới xuất hóa đơn giá trị gia tăng, do vậy thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào được lập sau ngày xác nhận thông quan, xác nhận thực xuất, sau ngày trên hóa đơn xuất khẩu.

Công ty Cổ phần Rainbow Việt Nam đã kê khai số hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và hóa đơn xuất khẩu này vào tờ khai thuế giá trị gia tăng Tháng 06/2011 và Tháng 07/2011. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra, đối chiếu cụ thể các hóa đơn, chứng từ thanh toán, việc hạch toán kế toán trên sổ sách, việc kê khai các hóa đơn có liên quan thực tế đến việc mua bán hàng hóa để xuất khẩu của Công ty CP Rainbow Việt Nam đối với các tờ khai hải quan nêu trên và các đơn vị bán hàng phù hợp với hồ sơ hải quan và không phát hiện việc lợi dụng gian lận thì xem xét giải quyết việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Công ty CP Rainbow Việt Nam và các đơn vị bán hàng phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hoạt động mua clinke để xuất khẩu nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club