Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót

Công văn số 1531/TCT-CS

V/v vướng mắc về hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/2014/CV-TCKH ngày 18/02/2014 của Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa v/v xử lý đối với hóa đơn đã lập (bản photocopy đính kèm). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

Khoản 1, Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”.

Tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013) quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua; nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa; cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua; người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ; người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

2/ Do nội dung nêu tại công văn số 18/2014/CV-TCKH ngày 18/02/2014 của Công ty cổ phần Bourbon An Hòa v/v xử lý đối với hóa đơn đã lập chưa nêu rõ việc khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa đã xuất cho Kruger trong thời gian sử dụng 2 năm như thế nào? Việc xuất trả lại hóa đơn của lô đất A13-9 giữa Công ty TNHH Công nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam và Công ty cổ phần Bourbon An Hòa thực hiện cụ thể như thế nào? (trả lại hóa đơn gốc hay lập hóa đơn xuất trả?) Công ty cổ phần Bourbon An Hòa đã làm thủ tục chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho khách hàng khác chưa?

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra cụ thể và có văn bản báo cáo cụ thể về các vấn đề nêu trên đồng thời nêu đề xuất xử lý của Cục Thuế để Tổng cục Thuế có cơ sở trả lời vướng mắc của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club