Hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

Công văn số 2156/TCT-CS

V/v hóa đơn đặt in

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hậu Giang
– Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
(Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1049/BĐVN-TCKT ngày 11/4/2014 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:

Về việc chấp thuận hóa đơn đặt in của Tổng công ty.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b, tiết k, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ:

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ quy định:

“b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn; số liên; số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2013 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2013, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2014, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.”

“Mỗi mẫu hóa đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước (trừ trường hợp hóa đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố định độ dài, độ dài của hóa đơn phụ thuộc vào độ dài của danh mục hàng hóa bán ra).”

Tại điểm 1.2 phục lục 1 hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…”

Tại điểm 1.3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“1.3. Ký hiệu hóa đơn: ký hiệu hóa đơn có 6 ký tự đối với hóa đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hóa đơn do Cục Thuế phát hành,

○ 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

○ 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hóa đơn và hình thức hóa đơn.

Năm tạo hóa đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm;

Ký hiệu của hình thức hóa đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hóa đơn điện tử,

T: Hóa đơn tự in,

P: Hóa đơn đặt in;

– Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).”

Căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế:

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nêu tại công văn số 1049/BĐVN-TCKT ngày 11/4/2014 thì mẫu hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001 đang được đóng thành quyển (dùng tại quầy giao dịch viết tay cung cấp cho khách hàng) và đóng thành thùng (dùng để in liên tục, in trên máy vi tính);

Nội dung các thông tin trên hóa đơn là giống nhau, chỉ khác nhau ký hiệu hóa đơn AA/14P cho loại đóng quyển và TH/14P cho loại in liên tục, in trên máy vi tính;

Ngày 17/3/2014, Bưu điện tỉnh Hậu Giang – đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn GTGT loại đóng quyển mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu TH/14P số lượng 7800 từ số 0000001 đến số 0007800 ngày bắt đầu sử dụng 22/3/2014 và Thông báo phát hành hóa đơn GTGT loại đóng thùng (in trên giấy in liên tục) mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/14P số lượng 15000 từ số 0000001 đến số 0015000 thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang chấp thuận Thông báo phát hành hóa đơn ngày 17/3/2014 nêu trên của Bưu điện tỉnh Hậu Giang- đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã gửi Cục Thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuể được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club