Hưỡng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế khi viết hóa đơn sai về hình thức

Công văn số 1781/BTC-TCT

V/v khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức

Kính gửi:  – Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp Nhật Bản:

Về việc cơ quan thuế không chấp thuận cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như:

– Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT;

– Hóa đơn viết tắt tên, đại chỉ mua hàng nhưng đúng MST;

– Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống

Về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.”
Tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 nêu trên quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

BTC/TCT đã có các công văn:

– Số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013 hướng dẫn về việc viết tắt tên, địa chỉ người mua trên hóa đơn;

– Số 16239/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ;

– Số 176/BTC-TCT ngày 6/01/2014 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp hoặc các trường hợp khác được coi như xuất khẩu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn về hóa đơn, quy định tại khoản 1 Điều 14, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như:

– Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT;

– Hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST;

– Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống

thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.
Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Cục thuế các tỉnh thành phố biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club