Hướng dẫn về việc bán hóa đơn cho các doanh nghiệp bị thiệt hại

Công văn số 2071/TCT-CS

V/v hóa đơn của doanh nghiệp bị thiệt hại

Kính gửi:
– Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
– Cục thuế tỉnh Bình Dương;
– Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
– Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình làm việc với các Cục thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số người biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của các Cục Thuế về việc bán hóa đơn cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về:

– Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về:

– Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in mà không còn hóa đơn để sử dụng, nếu chưa tổ chức tự in hoặc đặt in hóa đơn và có nhu cầu về hóa đơn thì được hỗ trợ một trong các biện pháp sau:

– Mua hóa đơn của cơ quan thuế. Cục Thuế có trách nhiệm thực hiện bán hóa đơn cho các doanh nghiệp đủ để sử dụng trong 2 tháng (tháng 6, tháng 7 năm 2014).

– Sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế. Cục thuế lập danh sách các doanh nghiệp bị thiệt hại có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in gửi Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế để được cấp sử dụng miễn phí phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club