Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ bổ sung hoá đơn còn sót chưa kê khai

Công văn số: 3429/TCT-KK V/v vướng mắc về kê khai thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế Cần Thơ

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 171/CT-TTHT ngày 30/07/2014 của Cục thuế Cần Thơ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 7.a, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.”

Căn cứ Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Đối với các hóa đơn phát sinh kể từ 01/01/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ:

– Công ty A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, Công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến 15/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì Công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 02/2014.

Căn cứ Khoản 1, Điều 21 Thông tư 219/2013/TT-BTC về hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Trung An có hóa đơn bỏ sót phát sinh trong tháng 12/2013 chưa kê khai của kỳ kê khai tháng 12 thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót tức là hóa đơn bỏ sót trên của Trung An chỉ được kê khai trong các kỳ kê khai đến tháng 05/2014.

Các hóa đơn đầu vào phát sinh từ thời điểm 01/01/2014 bị bỏ sót chưa kê khai được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế địa phương biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club