Chính sách thuế đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức

Công văn số: 1597/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
(Đ/c: Tầng 3, toà nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 196/2014/CV/BTXM-TCKH ngày 29/3/2014;

– Số 450/2013/CV/BTXM-TCKH ngày 11/6/2013

của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản b.2 .điểm 2.16 phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xuất hoá đơn đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

“b.2.- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân;

– Tài sản điều chuyển khi:

+ Chia;

+ Tách;

+ Hợp nhất;

+ Sáp nhập;

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản; kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn”.

– Tại khoản 6.b điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) – Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

– Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh;

– Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản; kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Công ty:

– Trường hợp Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai có 1 chi nhánh tại quận Hà Đông, chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc:

+ Có con dấu;

+ Có mã số thuế đơn vị trực thuộc;

+ Có tài khoản tiền gửi ngân hàng

Chi nhánh thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (Công ty) có quyết định giải thể chi nhánh tại Hà Đông và giao cho Công ty thực hiện giải quyết công nợ, tài sản, sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Hà Đông;

Nếu chi nhánh Công ty tại Hà Đông đã có lệnh điều chuyển tài sản (là hàng hoá, vật tư, công cụ…) kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty thì Công ty được kê khai, khấu trừ theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club