Hướng dẫn việc thực hiện hóa đơn tự in cho trụ sở chính và đơn vị trực thuộc

Công văn số 1864/TCT-DNL

V/v vướng mắc thực hiện hóa đơn tự in

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 537/VTQĐ-TC ngày 28/02/2014:

Về vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn tự in của Tập đoàn Viễn thông quân đội

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a khoản 1 điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ:

Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp; khu kinh tế; khu chế xuất; khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT”.

Căn cứ quy định trên:

Tập đoàn Viễn thông quân đội có trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club