Hướng dẫn điều chỉnh số thuế GTGT trên hóa đơn đối với hàng mua trả lại

Công văn số 2753/TCT-KK V/v điều chỉnh hóa đơn GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 10044/CT-KTr2 ngày 04/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần đầu tư Lâm Thuận; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm 2.8 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn:

“CSKD mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện:

+ Hàng hóa không đúng quy cách,

+ Chất lượng

phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa.

Khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; Bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào.”

– Điểm a Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế (HSKT):

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp HSKT theo quy định, NNT phát hiện HSKT đã nộp cho CQT:

+ Có sai sót,

+ Có nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp

thì được khai bổ sung HSKT.

HSKT bổ sung được nộp cho CQT vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp HSKT của lần tiếp theo.  Việc bổ sung HSKT phải trước khi CQT, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở NNT.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Lâm Thuận ký hợp đồng bán cát hạt thô tầng đệm cho Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Phú Mỹ. Căn cứ hợp đồng đã ký CTCP đầu tư Lâm Thuận xuất hóa đơn GTGT số 0184654 ngày 15/4/2010 cho Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Phú Mỹ;

Bên bán và bên mua đã kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện:

+ Hàng hóa không đúng quy cách,

+ Chất lượng phải trả lại một phần hàng hóa

thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ lý do trả lại hàng hóa.

Khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra;

Bên mua điều chỉnh:

+ Doanh số mua,

+ Số thuế GTGT đầu vào

Việc điều chỉnh này phải trước khi cơ quan thuế; cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở NNT.

Trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở NNT mà phát hiện HSKT:

+ Có sai sót,

+ Nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp

thì công ty thực hiện:

+ Kê khai,

+ Điều chỉnh

theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của CQT tại kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định và bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và hướng dẫn thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club