Hướng dẫn về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Công văn số 5117/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6037/CT-THNVDT ngày 22/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về sử dụng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng và nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử.

Điều 2: đối tượng áp dụng

– Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử giữa người bán hàng và người mua hàng.

– Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Điều 4: nguyên tắc dử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử

2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) – Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế;

– Hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm,

– Các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin,

– Thiết bị truyền tin

đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá,

– Dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán,

– Đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Căn cứ Điều 35, Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ quy định trên, các tổ chức (Trường ĐH, Bệnh viện, Trung tâm y tế, dạy nghề) đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC thì sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ngày 15/11/2018, BTC đã có cv 14192/BTC-TCT gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương v/v một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club