Hướng dẫn ghi đồng tiền trên hóa đơn điện tử theo Pháp lệnh ngoại hối

Công văn số 5893/TCT-DNL
V/v đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2338/TCTHK-TCKT ngày 18/8/2014 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam nêu vướng mắc về đồng tiền hiển thị tại hóa đơn điện tử (vé điện tử) khi mua vé máy bay của Vietnam Airlines, sau khi báo cáo Bộ Tài chính và căn cứ ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 8903/NHNN-QLNH ngày 01/12/2014, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm e Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

“Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ. . . “

Ủy Ban thường vụ Quốc Hội ban hành Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp Lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Căn cứ quy định trên trường hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam bán vé máy bay cho khách hàng đối với trường hợp khách hàng mua vé qua Website thương mại điện tử thì đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử (vé điện tử) thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối. Nếu có vướng mắc đề nghị Tổng công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn.

Việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để xác định doanh thu tính thuế trước ngày 01/01/2015 được thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu theo quy định của pháp luật thuế liên quan. Từ ngày 01/01/2015 thực hiện theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club