Cấp hóa đơn lẻ và kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Công văn số 1196/TCT-CS

V/v cấp hóa đơn lẻ

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6741/CT-TTHT ngày 13/9/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, về việc cấp hóa đơn lẻ và kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng; nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Tại khoản 3 Điều 42, Thông tư số 156/2013/TTT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Về vướng mắc liên quan đến việc cấp hóa đơn lẻ và kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản “Căn nhà D5 Khu nhà ở thương mại 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh”, ngày 17/1/2013, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có công văn số 105/CT-KT2 báo cáo về nội dung nêu trên. Tại công văn có nêu:

“Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thanh Tùng đến thời điểm chuyển đổi và Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Phú Thái thì Công ty TNHH Thanh Tùng đã chuyển toàn bộ tài sản sang công ty sau chuyển đổi là Công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Phú Thái (bao gồm cả căn nhà D5 nêu trên), thể hiện: số cuối kỳ của các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi của Công ty TNHH Thanh Tùng, được chuyển sang số đầu kỳ các chỉ tiêu tương ứng trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính từ thời điểm chuyển đổi đến cuối năm tài chính của Công ty CP vật liệu công nghiệp Phú Thái, như vậy số liệu được kế thừa toàn bộ.

Căn nhà D5 nêu trên là TSCĐ của doanh nghiệp sau chuyển đổi (Công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Phú Thái). Vì vậy khi thực hiện bán căn nhà này, công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT, kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định và không thuộc đối tượng cấp hóa đơn lẻ.”

Căn cứ quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 105/CT-KT2 nêu trên, trường hợp căn nhà D5 là TSCĐ của Công ty TNHH Thanh Tùng đã được chuyển toàn bộ sang doanh nghiệp sau chuyển đổi là Công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Phú Thái thì Công ty cổ phần vật liệu công nghiệp Phú Thái là đơn vị kế thừa nghĩa vụ có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT, kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại để xử lý theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club