Tờ khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý xổ số, bảo hiểm mẫu 01/TKN-XSBHDC (TT92/2015)

Căn cứ vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế, sau đây Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia đưa ra hướng dẫn về Tờ khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý xổ số, bảo hiểm mẫu 01/TKN-XSBHDC như sau:

Tờ khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý xổ số, bảo hiểm mẫu 01/TKN-XSBHDC-Tờ khai năm cho cá nhân làm đại lý XS,BH (TT92/2015)

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “01/TKN-XSBHĐC Tờ khai năm cho cá nhân làm đại lý XS,BH (TT92/2015).

– Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế cần lựa chọn các thông tin đầu vào như sau:

+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng năm hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn năm hiện tại

+ Hiệu lực tờ khai: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2015

+ Trạng thái tờ khai gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung. + Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 01/TKN-XSBHDC như sau:

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

– Chỉ tiêu [22a], [23a], [24a], [25a], [22c], [23c], [24c], [25c]: Cho phép nhập số không âm, mặc định là 0.

– Chỉ tiêu [22b] = [22a] * 5%

– Chỉ tiêu [23b] = [23a] * 5%

– Chỉ tiêu [24b] = [24a] * 5%

– Chỉ tiêu [25b]: Cho phép nhập số không âm, mặc định là 0, nếu [25b] > [25a] thì cảnh báo đỏ.

– Chỉ tiêu [22d] = [22b] – [22c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung phải lớn hơn 0″

– Chỉ tiêu [23d] = [23b] – [23c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung phải lớn hơn 0″

– Chỉ tiêu [24d] = [24b] – [24c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung phải lớn hơn 0″

– Chỉ tiêu [25d] = [25b] – [25c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung phải lớn hơn 0”

– Chỉ tiêu [26a] = [22a] + [23a] + [24a] + [25a]

– Chỉ tiêu [26b] = [22b] + [23b] + [24b] + [25b]. Kiểm tra nếu [26a] <= 100 triệu [26b] = 0

– Chỉ tiêu 26c] = [22c] + [23c] + [24c] + [25c] – Chỉ tiêu [26d] = [22d] + [23d] + [24d] + [25d]

 

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: