Xử lý kê khai thuế bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót

Công văn số 280/TCT-CS

Bổ sung hồ sơ khai thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2941/CT-KK ngày 26/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót:

– Được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế;

– Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế

vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra. Nếu người nộp thuế phát hiện:

– Hồ sơ khai thuế đã nộp

– Được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót

thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh

Việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

… Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế:

+ Vào bất cứ ngày làm việc nào

+ Không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo

nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót:

+ Liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra làm phát sinh tăng số thuế phải nộp

+ Giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ,

+ Giảm số thuế đã nộp thừa

thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện..

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ các hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club