Hướng dẫn sử dụng mã số thuế và hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN

Công văn số 1871/TCT-DNL

V/v sử dụng mã số thuế.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35334/CT-KT2 ngày 03/9/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc:

Về việc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN đối với khoản thuế Tài nguyên nộp thừa của Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô PM3-CAA.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề hoàn trả kiêm bù trừ nghĩa vụ thuế nộp thừa, thiếu của cùng một hợp đồng dầu khí, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1514/TCT-DNL ngày 5/5/2011 hướng dẫn thực hiện (bản sao gửi kèm).

2. Về việc sử dụng mã số thuế.

– Tại Khoản 1, Điều 6 Phần I Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của BTC:

Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí hướng dẫn:

“1. Trường hợp một tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo nhiều hợp đồng dầu khí khác nhau thì việc thực hiện quy định về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện riêng rẽ theo từng hợp đồng dầu khí”.

– Tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BTC:

Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế hướng dẫn:

“d) Cấp mã số thuế cho người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí

Đối với hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (sau đây gọi chung là “hợp đồng dầu khí”), mã số thuế 10 số được cấp cho: Người điều hành (Công ty điều hành chung) theo từng hợp đồng dầu khí; Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) đã được Cục Thuế TP Hà Nội cấp 01 mã số thuế (số 0101384514, tên “Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí lô PM3-CAA&46 Cái Nước” để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Hợp đồng dầu khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước thì PVEP sử dụng mã số thuế này để kê khai và nộp các khoản thuế và khoản thu liên quan, đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế theo quy định.

Để việc thực hiện nghĩa vụ thuế riêng rẽ theo từng Hợp đồng dầu khí, trong thời gian tới, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn PVEP làm thủ tục đăng ký để được cấp mã số thuế riêng rẽ cho Hợp đồng dầu khí lô PM3-CAA và cho Hợp đồng dầu khí Lô 46 Cái Nước theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club