Bài 70: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 04/NTNN

Bài 70: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 04/NTNN

1. Chỉ tiêu dòng 1 cột 3: “Giá trị hợp đồng” Kê Khai

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

2. Chỉ tiêu dòng 1 cột 4: “Giá trị hợp đồng” Quyết Toán

UD hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

3. Chỉ tiêu dòng 1 cột 5: “Giá trị hợp đồng” Chênh lệch

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

4. Chỉ tiêu dòng 1 cột 6: “Giá trị hợp đồng” Ghi chú

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

5. Chỉ tiêu dòng 2 cột 3: “Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng” Kê khai

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

6. Chỉ tiêu dòng 2 cột 4: “Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng” Quyết Toán

Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

7. Chỉ tiêu dòng 2 cột 5: “Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng” Chênh lệch

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

8. Chỉ tiêu dòng 2 cột 6: “Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng” Ghi chú

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

9. Chỉ tiêu dòng 3 cột 3: “Doanh thu phần việc nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện được trừ (nếu có)” Kê khai

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

10. Chỉ tiêu dòng 3 cột 4: “Doanh thu phần việc nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện được trừ (nếu có)” Quyết toán

Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

11. Chỉ tiêu dòng 3 cột 5: “Doanh thu phần việc nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện được trừ (nếu có)” Chênh lệch.

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

12. Chỉ tiêu dòng 3 cột 6: “Doanh thu phần việc nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện được trừ (nếu có)” Ghi chú.

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

13. Chỉ tiêu dòng 4 cột 3: “Doanh thu tính thuế” Kê khai

Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

14. Chỉ tiêu dòng 4 cột 4: “Doanh thu tính thuế” Quyết toán

Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

15. Chỉ tiêu dòng 4 cột 5: “Doanh thu tính thuế” Chênh lệch

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

16. Chỉ tiêu dòng 4 cột 6: “Doanh thu tính thuế” Ghi chú

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

17. Chỉ tiêu dòng 5 cột 3: “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp” Kê khai

Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

18. Chỉ tiêu dòng 5 cột 4: “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp” Quyết toán

Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

19. Chỉ tiêu dòng 5 cột 5: “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp” Chênh lệch

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

20. Chỉ tiêu dòng 5 cột 6: “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp” Ghi chú

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

21. Chỉ tiêu dòng 6 cột 3: “Số thuế đã nộp” Kê khai

Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

22. Chỉ tiêu dòng 6 cột 4: “Số thuế đã nộp” Quyết toán

Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

23. Chỉ tiêu dòng 6 cột 5: “Số thuế đã nộp” Chênh lệch

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

24. Chỉ tiêu dòng 6 cột 6: “Số thuế đã nộp” Ghi chú

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

25. Chỉ tiêu dòng 7 cột 3: “Thuế TNDN” Kê khai

  • Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

26. Chỉ tiêu dòng 7 cột 4: “Thuế TNDN” Quyết toán

  • Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

27. Chỉ tiêu dòng 7 cột 5: “Thuế TNDN” Chênh lệch

  • Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

28. Chỉ tiêu dòng 7 cột 6: “Thuế TNDN” Ghi chú

Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club