Bài 66: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 02/NTNN

Bài 66: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 02/NTNN

1. Dòng 1 cột 3

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0 vào tờ khai

2. Dòng 1 cột 4

UD hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02-1/NTNN + tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

3. Dòng 2 cột 3

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

4. Dòng 2 cột 4

Tự động lấy tổng cột (11b) rên PL 02-1/NTNN, cho phép sửa.

5. Dòng 3 cột 3

Cho phép NSD tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

6. Dòng 3 cột 4

Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

7. Dòng 4 cột 3

Dòng 4 cột 3:= [2] – [3], kết quả có thể âm

8. Dòng 4 cột 4

Dòng 4 cột 4: =[2] – [3], kết quả có thể âm

9. Dòng 5a,5b cột 3,4

Dòng 5a,5b cột 3,4: Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

10. Dòng 5 cột 3,4

Dòng 5 cột 3,4:= [5a] + [5b]

11. Dòng 6a,6b cột 3,4

Dòng 6a,6b cột 3,4: Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

12. Dòng 6 cột 3,4

Dòng 6 cột 3,4: = [6a] + [6b]

13. Dòng 7a,7b cột 3,4

Dòng 7 cột 3,4: = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

14. Dòng 7 cột 3,4

Dòng 7 cột 3,4: = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

15. Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 5

Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 5: Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

16. Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 6

Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club