Xử lý khoản chi phí lương của giám đốc khi tính thuế TNDN

Lương của Giám đốc có được tính vào Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ;(đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC); quy định về việc xác định thuế TNDN như sau:

” Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này; doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh. ”

Căn cứ vào nội dung trên, chúng tôi xin đưa ra ý kiến:

Giám đốc là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH MTV, dù có hoặc không tham gia trực tiếp điều hành công ty thì chi phí lương vẫn KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp các cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thì vẫn được tính vào chi phí hợp lý.
Nếu giám đốc thuê ngoài, nhận lương hằng tháng từ chủ doanh nghiệp thì chi phí này được xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Nếu giám đốc của công ty TNHH 2 Thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần thì Chi phí này vẫn là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club