Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng khi chuyển giao quyền sở hữu TS

Sau khi cho thuê một thời gian và chuyển giao quyền sở hữu tài sản đó cho người thuê thì có phải lập hóa đơn giá trị gia tăng không? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về thời điểm lập hóa đơn theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngàỵ 09/04/2007 của BTC và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngàỵ 09/04/2007:

“Thời điểm để xác định giá tính thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Mục I; Phần B là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu; quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng; lắp đặt là thời điếm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình; khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành); không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng hóa như sau:

“1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiên hay chưa thu được tiền.”

--> Theo đó: Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê đối với các tài sản được xem như là một việc mà doanh nghiệp đã thực hiện bán tài sản cho ngươi mua. Khi đó, doanh nghiệp cho thuê bắt buộc phải lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa, tài sản mà doanh nghiệp đã chuyển giao.

 

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club