Quy định về hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi SD

Có khá nhiều trường hợp doanh nghiệp chưa thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã lập hóa đơn giao cho khách hàng. Vậy những trường hợp này doanh nghiệp phải xử lý như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn căn cứ theo Thông tư 39/2013/TT- BTC và Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 9; Khoản 4 quy định về phát hành HĐ của tổ chức kinh doanh như sau:

“4. Thông báo phát hành HĐ và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng HĐ và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký TB phát hành.”
Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 5 ngày trước khi bắt đầu sử dụng.

Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 22 quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

“Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả; hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
…..
Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là HĐ đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này; nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp chưa làm thông báo phát hành HĐ nhưng đã sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, thì doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sẽ bị phạt theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thông tư 10/2014/TT-BTC tại Điều 10; Khoản 2 quy định :

“2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành HĐ trước khi HĐ được đưa vào sử dụng:

a) Trường hợp tổ chức; cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành HĐ cho cơ quan thuế trước khi HĐ được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức; cá nhân không bị xử phạt.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập TBPHHĐ trước khi HĐ được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành HĐ trước khi HĐ được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

d) Trường hợp tổ chức; cá nhân không lập TBPHHĐ trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai; nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

Biện pháp khắc phục:

+ Tổ chức, cá nhân phải nộp phạt các khoản theo quy định.
+ Thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định nêu trên: Doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 5 ngày trước khi bắt đầu sử dụng nếu doanh nghiệp chưa làm thông báo phát hành HĐ nhưng đã sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, thì doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Doanh nghiệp sẽ phải nộp phạt theo quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club