Quy định về đối tượng, mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi không may bị mất việc làm, người lao động được hưởng mức trợ cấp. Sau 3 tháng kế từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa có việc làm mới, người lao động có thể làm hồ sơ để hưởng trợ cấp. Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia xin đưa hướng dẫn cụ thể về đối tượng, mức, thời gian, địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể như sau: 

Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thược đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (*)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club