Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 từ tiền lương, tiền công

Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn hướng dẫn các bạn kê khai quyết toán thuế tncn 2019 từ tiền lương, tiền công căn cứ theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của BTC.

 1. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi; bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì những cá nhân sau được ủy quyền quyết toán:

 •  Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương; tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức; cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán.
 •  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương; tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức; cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.
 •  Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Ngoài những trường hợp trên thì cá nhân phải tự khai quyết toán với cơ quan thuế.

 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

 1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

 •  Đối với tổ chức doanh nghiệp khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công.
  •  05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN thay thế tờ khai mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  •  05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần thay thế mẫu 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
  •  05-2/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần thay thế mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  •  05-3/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thay thế mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 •  Cá nhân tự quyết toán thuế dùng các mẫu như sau:
  •  02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  •  02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
  •  02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh.
  •  02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc.

Căn cứ các quy định nêu trên: Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho một số trường hợp đã được quy định ngoài ra thì cá nhân phải tự kê khai quyết toán thuế TNCN. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch và nộp đầy đủ hồ sơ QT thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club