Hướng dẫn khấu trừ chi phí khi mua HH làm quà không dùng Quỹ phúc lợi

Công văn số 4003/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2479/CT-THDT ngày 28/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho:

– Cán bộ

– Nhân viên

không dùng quỹ phúc lợi.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại:

– Điều 4 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và

– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC thì:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SX,KD của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT…

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

– Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động

– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị

– Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo

– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

– Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;

– Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động

– Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và

– Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp”;

Theo quy định tại:

– Khoản 7 và

– Khoản 9

Điều 3 TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC chính sửa đổi một số điều của TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp:

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”;

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để:

– Cho

– Biếu, tặng

– Trao đổi

– Trả thay lương cho người lao động

thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”;

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…”;

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để:

– Cho,

– Biếu, tặng

– Khuyến mại

– Quảng cáo

dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

TCT đã có công văn số 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đồng thời hướng dẫn chung các Cục thuế về chính sách thuế đối với những khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động (bản photocopy kèm theo).

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp năm 2017, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt có phát sinh chi phí mua hàng hóa bên ngoài để làm

– Quà trung thu

– Quà tết cho cán bộ, công nhân viên

không dùng quỹ phúc lợi thì nếu khoản chi phí mua hàng hóa dùng làm quà cho nhân viên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định thì Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt được tính vào:

– Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và

– Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ

đồng thời Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club