Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

[toc]

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tiền mặt (Tài khoản 111)

Phiếu thu tiền mặt (của nhà cung cấp)

Giấy nộp tiền mặt vào ngân sách ( Mẫu số: C1- 02/NS )

Các loại vé thu cước, thu phí, thu lệ phí

Hóa đơn bán hàng (hóa đơn bán lẻ)

Hóa đơn GTGT (giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng, Mẫu 02GTTT3/001)

Đề nghị thanh toán của nhà cung cấp

Séc rút tiền mặt

Giấy biên nhận tiền mặt (Mẫu giấy biên nhận)

Phiếu thu tiền mặt (khách hàng trả tiền, nhận tiền vay, tiền góp vốn,… Mẫu số 01- TT )

Đề nghị thanh toán chi tiền mặt ( Mẫu 05- TT )

Phiếu chi tiền mặt ( Mẫu 02- TT )

Giấy đề nghị hoàn ứng

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tiền gửi ngân hàng (Tài khoản 112)

Sao kê tài khoản ngân hàng

Sổ phụ kiêm giấy báo nợ

Giấy báo có

Đề nghị thanh toán từ nhà cung cấp

Thông báo số dư

Bộ hồ sơ LC

Bộ hồ sơ bảo lãnh thanh toán

Giấy báo nợ

Giấy ủy quyền trích nợ

Ủy nhiệm chi ( Mẫu ủy nhiệm chi)

Đề nghị thanh toán chi nội bộ ( Mẫu 05 – TT )

Đề nghị thanh toán gửi khách hàng ( Mẫu 05 – TT )

Phiếu báo có

Đề nghị chi tạm ứng

Phiếu báo nợ( Mẫu C2-01a/NS )

Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền

Lệnh chi tiền ( Mẫu C2-01a/NS )

Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( Mẫu số 04- TT )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chứng khoán kinh doanh (Tài khoản 121)

Tài khoản giao dịch chứng khoán

Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán ( Mẫu hợp đồng)

Bảng sao kê giao dịch chứng khoán

Thư xác nhận giá trị cổ phiếu chưa niêm yết (của bên bán)

Sổ đăng ký cổ đông, sổ cổ đông, … ( Mẫu đăng kí cổ đông )

Bảng kê các chứng khoán đơn vị nắm giữ

Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền

Tài khoản tiền gửi tiết kiệm

Thẻ tiết kiệm

Mẫu chữ ký đã lưu tại ngân hàng

Giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm

Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm

Bảng kê các TK tiền gửi tiết kiệm

Hợp đồng mua bán trái phiếu

Trái phiếu kỳ hạn 1 năm

Bảng kê theo dõi các trái phiếu đầu tư

Phiếu báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Nợ phải thu (Tài khoản 131)

Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp đồng xây lắp,… ( Mẫu hợp đồng )

Đơn đặt hàng ( Mẫu đơn đặt hàng )

Chứng từ thanh toán tạm ứng

Thư bảo lãnh

Biên bản bàn giao hàng hóa ( Mẫu biên bản giao nhân )

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT( Mẫu 02GTTT3/001; Mẫu 01GTKT3/001 )

Biên bản nghiệm thu ( Mẫu biên bản kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm/ dịch vụ )

Thư đối chiếu các khoản công nợ

Biên bản cấn trừ công nợ ( Mẫu biên bản bù trừ công nợ )

Giấy đề nghị thanh toán ( Mẫu đề nghị thanh toán )

Biên bản xử lý nợ

Bảng danh mục khách hàng

Báo giá gửi khách hàng ( Mẫu bảng báo giá )

Thông báo nợ gửi khách hàng ( Mẫu thông báo )

Biên bản bàn giao tài sản

Giấy báo có

Báo giá gửi khách hàng

Quyết định phê duyệt bán chịu

Bảng danh mục Khách hàng

Phiếu thu tiền

Phiếu báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải thu về cho vay (Tài khoản 128)

Hợp đồng cho vay ( Mẫu hợp đồng cho vay )

Cam kết trả nợ ( Mẫu cam kết )

Phiếu thu tiền của bên vay

Bảng theo dõi các khoản cho vay

Giấy thông báo nợ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tạm ứng (Tài khoản 141)

Báo giá của nhà cung cấp

Hợp đồng mua bán hàng hóa ( Mẫu hợp đồng )

Hóa đơn: Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp, hóa đơn bán lẻ, vé cước đường bộ,… ( Mẫu 02GTTT3/001 )

Bảo lãnh tạm ứng ( Mẫu Bảo lãnh )

Công văn cử nhân viên đi công tác

Giấy đề nghị tạm ứng

Ủy nhiệm chi, phiếu chi ( Mẫu C2-01a/ NS ; Mẫu 02- TT )

Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( Mẫu 04- TT )

Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng ( Mẫu Bảng kê )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần

hành Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Tài khoản 2293)

Công văn, thông báo mất khả năng thanh toán

Khế ước vay nợ (Mẫu C80a-NHPT)

Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của 2 bên ( Mẫu biên lai đối chiếu công nợ )

Công văn, biên bản đòi nợ ngắn hạn

Quyết định trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản thiếu chờ sử lý (Tài khoản 1381)

Biên bản điều tra

Phiếu thu tiền bồi thường ( Mẫu 01-TT )

Hợp đồng mượn tài sản, Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu bên mượn có quyền bán tài sản)

Biên bản bàn giao tài sản

Hóa đơn bán hàng (nếu bên mượn bán tài sản)

Biên bản bù trừ công nợ

Biên bản kiểm kê tài sản (Tiền, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ,…)

Biên bản xử phạt xử lý vi phạm (bồi thường,…)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Hàng mua đang đi đường (Tài khoản 151)

Hợp đồng mua bán hàng hóa ( Biên bản giao nhận )

Vận đơn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa ( Hợp đồng vận chuyển hàng hóa )

Biên bản bàn giao vật tư, hàng hóa ( Biên bản giao nhận )

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT ( Mẫu 02GTTT3/001 ; Mẫu 01GTKT3/001 )

Cam kết thanh toán với nhà cung cấp

Biên bản kiểm kê hàng hóa chờ nhập kho ( Mẫu 05 – VT )

Biên bản kiểm nghiệm hàng hóa chờ nhập kho ( Mẫu 03 – VT )

Đề nghị thanh toán với nhà cung cấp

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành nguyên vật liệu (Tài khoản 152)

Báo giá nguyên vật liệu ( Bảng báo giá )

Bảng thống kê giá nguyên vật liệu trên thị trường (Tổng cục thống kê)

Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu ( Hợp đồng mua bán hàng hóa )

Biên bản bàn giao nguyên vật liệu

Hóa đơn bán hàng, hóa đơn thương mại ( Mẫu 02GTTT3/001 )

Hợp đồng bảo hiểm vận chuyển

Giấy chứng nhận xuất xứ nguyên vật liệu

Hợp đồng vận chuyển ( Hợp đồng vận chuyển hàng hóa )

Đơn đặt hàng ( Mẫu đơn đặt hàng )

Đề nghị mua nguyên vật liệu

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ( Mẫu 04 – VT )

Báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu

Biên bản kiểm nghiệm vật tư trước nhập kho

Phiếu nhập kho nguyên vật liệu ( Mẫu 01 – VT )

Nhật ký mua nguyên vật liệu ( Mẫu S03a3-DNN )

Thẻ kho

Phiếu xuất kho nguyên vật liệu ( Mẫu 02 – VT )

Biên bản kiểm kê vật tư định kỳ ( Mẫu 05 – VT )

Bảng danh mục nguyên vật liệu

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Công cụ dụng cụ (Tài khoản 153)

Báo giá công cụ dụng cụ

Bảng thống kê giá công cụ dụng cụ trên thị trường (Tổng cục thống kê)

Hợp đồng mua bán công cụ dụng cụ ( Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa )

Biên bản bàn giao công cụ dụng cụ ( Biên bản giao nhận )

Hóa đơn bán hàng, hóa đơn thương mại ( Mẫu 02 GTTT3/001 )

Hợp đồng bảo hiểm vận chuyển

Giấy chứng nhận xuất xứ công cụ dụng cụ

Hợp đồng vận chuyển ( Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa )

Đơn đặt hàng

Đề nghị mua công cụ dụng cụ

Nhật ký mua công cụ dụng cụ ( Mẫu số S03a3-DNN )

Thẻ kho

Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ ( Mẫu số 02 – VT )

Biên bản kiểm nghiệm công cụ dụng cụ ( Mẫu số 03 – VT )

Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ định kỳ ( Mẫu số 05 – VT )

Bảng danh mục công cụ dụng cụ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Tài khoản 154)

Hợp đồng gia công ngoài

Hợp đồng lao động thuê ngoài ( Mẫu Hợp đồng )

Bảng tính chi phí nguyên vật liệu

Bảng tính chi phí Nhân công trực tiếp

Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung

Bảng tính chi phí sử dụng máy thi công

Bảng kê số lượng sản phẩm hỏng

Hợp đồng xây lắp

Biên bản nghiệp thu công trình, hạng mục công trình,…

Hóa đơn bán hàng,…

Giấy báo nợ

Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh dơ dang

Phiếu thu tiền

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thành phẩm (Tài khoản 155)

Biên bản kiểm nghiệm thành phẩm trước nhập kho ( Mẫu số 03 – VT )

Phiếu nhập kho thành phẩm ( Mẫu số 01 – VT )

Phiếu xuất kho thành phẩm ( Mẫu số 02 – VT )

Biên bản kiểm kê thành phẩm định kỳ ( Mẫu số 05 – VT )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Hàng hóa (Tài khoản 156)

Đơn đặt hàng

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT ( Mẫu số 02GTTT3/001; 01GTKT3/001 )

Hóa đơn thương mại

Đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm

Vận đơn, hợp đồng vận chuyển

Biên bản bàn giao hàng hóa

Tờ khai hải quan

Giấy chứng nhận xuất xứ

Biên bản kiểm nghiệp chất lượng hàng hóa

Phiếu nhập kho hàng hóa ( Mẫu số 01 – VT )

Nhật ký mua hàng ( Mẫu số S03a3-DNN )

Thẻ kho

Phiếu xuất kho hàng hóa ( Mẫu số 02 – VT )

Biên bản kiểm kê hàng hóa định kỳ

Bảng danh mục hàng hóa

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Hàng gửi bán (Tài khoản 157)

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Biên bản bàn giao hàng hóa

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT ( Mẫu số 02GTTT3/001;  01GTKT3/001 )

Bảng danh mục các đại lý

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu nhập kho ( Mẫu số 01 – VT )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí trả trước ngắn hạn (Tài khoản 242)

Hóa đơn tài chính

Hợp đồng thuê cửa hàng, hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê văn phòng trong năm tài chính

Hóa đơn GTGT ( 01GTKT3/001 )

Phiếu chi (Tiền mặt), Ủy nhiệm chi (Tiền gửi ngân hàng) ( Mẫu C2-01a/NS ; Mẫu TT/ 02-TT )

Hợp đồng mua dịch vụ dài hạn

Hợp đồng thuê nhà dài hạn, thuê tài sản cố định

Hóa đơn bán hàng

Biên bản nghiệm thu

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ ( Mẫu số 07 – VT )

Bảng phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Bảng phân bổ chi phí thuê nhà, chi phí thuê tài sản cố định

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải thu dài hạn khác (Tài khoản 138)

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Hợp đồng cổ phần hóa)

Giấy báo có

Sổ cổ đông

Phiếu thu

Phiếu báo có

Bảng tính lương

Bảng thanh toán lương (Trả thừa) ( Mẫu số 02-LĐTL )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành tài sản cố định hữu hình (Tài khoản 211)

Báo giá tài sản cố định hữu hình

Hợp đồng mua bán tài sản cố định hữu hình

Biên bản giao nhận tài sản cố định hữu hình ( Mẫu số 01- TSCĐ )

Hóa đơn mua tài sản cố định hữu hình

Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn, nâng cấp

Biên bản định giá tài sản cố định chờ thanh lý

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định hữu hình ( Mẫu 02- TSCĐ )

Hóa đơn thanh lý tài sản cố định hữu hình

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định ( Mẫu số 04- TSCĐ )

Giấy đề nghị mua tài sản cố định hữu hình

Hợp đồng vụ việc mua tài sản cố định hữu hình

Biên bản kiểm kê tài sản cố định hữu hình ( Mẫu số 05 – TSCĐ )

Thẻ tài sản cố định

Bảng tính khấu hao

Biên bản thanh lý tài sản cố định hữu hình ( Mẫu số 02-TSCĐ )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành tài sản cố định thuê tài chính (Tài khoản 212)

Hợp đồng thuê tài sản cố định

Biên bản bàn giao tài sản cố định thuê tài chính

Hợp đồng mua lại tài sản cố định thuê tài chính

Bảng tính khấu hao tài sản cố định thuê tài chính

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành tài sản cố định vô hình (Tài khoản 213)

Bản quyền thương hiệu, đăng ký sáng chế

Giấy chuyển nhượng bản quyền sở

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền tác giả

Biên bản xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Biên bản định giá thương hiệu

Giấy đăng ký thương hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Bảng trích khấu hao tài sản cố định vô hình

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành (Tài khoản 217)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hợp đồng bán quyền sử dụng đất, nhà,…

Chứng từ nộp thuế

Giấy báo nợ

Phiếu thu tiền của bên bán

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ( Mẫu số C1-02/NS )

Kế hoạch đầu tư bất động sản

Báo cáo tình hình đầu tư bất động sản

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Tài khoản 241)

Hợp đồng mua bán mới tài sản cố định

Hợp đồng sửa chữa lớn tài sản cố định, trang bị lại thiết bị công trình

Biên bản nghiệm thu công trình

Hóa đơn bán hàng

Biên bản bàn giao tài sản cố định

Kế hoạch đâu tư xây dựng cơ bản

Ủy nhiệm chi (tham chiếu 112)

Phiếu báo nợ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư công ty con (Tài khoản 221)

Giấy phép công ty con

Giấy phép đầu tư

Các giấy phép con

Các chứng từ góp vốn

Điều lệ công ty

Giấy đề nghị thành lập công ty con

Quyết định của chủ sở hữu/ chủ tịch hội đồng TV/ Hội đông quản trị về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty con

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Tài khoản 222)

Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy phép kinh doanh, nghành nghề

Chứng chỉ hành nghề

Giấy phép con

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ (Nếu có)

Giấy chứng nhận mã số thuế và dấu công ty

Đăng ký cấp giấy đầu tư công ty Liên doanh liên kết

Dự thảo điều lệ công ty

Sổ đăng ký thành viên, cổ đông

Sổ cổ đông

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Tài khoản 228)

Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy phép con

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Cam kết góp vốn

Giấy báo có

Sổ cổ đông

Phiếu thu

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tài khoản 128)

Tài khoản tiền gửi tiết kiệm

Thẻ tiết kiệm

Mẫu chữ ký đã lưu tại ngân hàng

Giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm

Hợp đồng mua bán trái phiếu

Trái phiếu kỳ hạn 1 năm

Chứng từ thanh toán trái phiếu đáo hạn

Giấy báo có khi thanh toán trái phiếu đáo hạn

Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm

Bảng kê các TK tiền gửi tiết kiệm

Bảng kê theo dõi các trái phiếu đầu tư

Phiếu báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Tài khoản 2292)

Mức trích lập dự phòng theo quy định

Quyết định trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Bảng trích lập dự phòng

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Tài khoản 243)

Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng

Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Nợ phải trả (Tài khoản 331)

Báo giá của nhà cung cấp

Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp đồng xây lắp,…

Đơn đặt hàng

Phiếu thu tiền của nhà cung cấp

Sec ứng trước tiền hàng

Giấy báo có khi ứng trước tiền hàng

Thư đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Bảng danh mục nhà cung cấp

Ủy nhiệm chi

Phiếu chi

Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp

Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản nghiệm thu

Phiếu đề nghị mua hàng

Phiếu nhập kho (Mẫu số 01 – VT)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế GTGT (Tài khoản 3331)

Biên bản kiểm tra thuế (Mẫu số: 04/KTTT)

Biên bản xử phạt nộp chậm thuế, trốn thuế

Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số: 01/GTGT)

Tờ khải thuế GTGT bổ sung (Mẫu số: 01/KHBS)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC/26AC)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế TTĐB (Tài khoản 3332)

Bảng thuế suất thuế TTĐB

Hóa đơn xuất nhập khẩu

Quyết toán thuế TTĐB

Tờ khai thuế TTĐB (Mẫu số: 01/TTĐB)

Tờ khai thuế TTĐB bổ sung (Mẫu số: 01/TTĐB)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu (Tài khoản 3333)

Tờ khai hải quan

Hóa đơn xuất, nhập khẩu

Giấy báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế TNDN (Tài khoản 3334)

Biên bản xử phạt nộp chậm thuế, trốn thuế

Quyết toán thuế TNDN

Bảng kê chi phí không được trừ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế TNCN (Tài khoản 3335)

Quyết toán thuế TNCN

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế Tài nguyên (Tài khoản 3338)

Bảng thuế suất thuế BVMT

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất (Tài khoản 3337)

Giấy chuyển đổi quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền sở hữu đất

Giấy đăng ký sử dụng đất (Mẫu số: 04a/ĐK)

Giấy nộp tiền thuê đất

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải trả người lao động (Tài khoản 334)

Hồ sơ người lao động

Chứng từ chuyển khoản từ ngân hàng (Giấy báo nợ)

Bảng chấm công (Mẫu số: 01a-ĐLTL)

Bảng tính lương

Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số: 02-ĐLTL)

Bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng đánh giá nhân viên

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Mẫu số: 05-ĐLTL)

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu số: 06-ĐLTL)

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số: 07-ĐLTL)

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số: 10-ĐLTL)

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11-ĐLTL)

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09-ĐLTL)

Giấy đi đường

Hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08-ĐLTL)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Vay nợ ngắn hạn (Tài khoản 341)

Hợp đồng vay nợ ngắn hạn

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Giấy nhận nợ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải trả khác (Tài khoản 338)

Giấy báo nợ

Giấy nộp tiền bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn

Bảng tính các khoản trích theo lương (tham chiếu 314)

Phiếu báo nợ (tham chiếu 1112)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Tài khoản 347)

Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng

Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Quỹ khoa phát triển khoa học và công nghệ (Tài khoản 356)

Quyết toán quỹ khoa học và công nghệ ( Mã số 03-6/TNDN)

Hợp đồng mua tài sản cố định hình thành từ quỹ

Báo cáo mức trích lập quỹ khoa học và công nghệ

Phiếu thu

Bảng trích khấu hao tài sản cố định hình thành từ quỹ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Vốn góp của chủ sở hữu (Tài khoản 411)

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Sao kê tài khoản vốn

Biên bản góp vốn bằng tài sản

Biên bản chuyển đổi (chuyển đổi vốn giữa các cổ đông, hoặc nhà đầu tư

Hợp đồng mua bán cổ phần

Báo cáo tình hình góp vốn

Biên bản định giá tài sản

Nghị quyết tăng/giảm vốn

Biên bản xác nhận vốn góp

Thư xác nhận phần vốn góp (kiểm toán)

Sổ cổ đông

Phiếu thu

Báo cáo tình hình tài chính

Thông báo chi trả cổ tức cho các cổ đông

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thặng dư vốn cổ phần (Tài khoản 412)

Sao kê (sao kê TK vốn)

Bảng giá chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán

Biên bản xác nhận giá chuyển nhượng cổ phần

Sổ cổ đông

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Tài khoản 421)

Giấy báo nợ

Sao kê (sao kê TK vốn)

Quyết định trả cổ tức

Sổ cổ đông

Quyết định đầu tư mở rộng sản xuất

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành (Tài khoản 511)

Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Mẫu hợp đồng )

Đơn đặt hàng của khách

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng bảo hiểm

Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu

Chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu.

Hóa đơn bán hàng

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Thẻ quầy hàng

Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Biên bản bù trừ công nợ

Hóa đơn trả lại hàng bán

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Báo giá gửi khách hàng

Nhật ký bán hàng

Bảng tính lợi nhuận

Giấy ủy thác xuất khẩu

Bảng theo dõi công nợ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành (Tài khoản 632)

Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Đơn đặt hàng của khách

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng bảo hiểm

Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu

Hóa đơn bán hàng

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi (Mẫu số 01-BH)

Thẻ quầy hàng ( Mẫu số 02-BH)

Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Hóa đơn hàng bán bị trả lại

Phiếu xuất kho ( Mẫu số 02-VT)

Phiếu nhập kho ( Mẫu số 01-VT)

Bảng định mức chi phí sản xuất

Biên bản giao nhận hàng hóa, dịch vụ

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn

Bảng phân bổ giá vốn

Bảng kê hàng bị trả lại

Hóa đơn chiết khấu

Bảng tính chiết khấu

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành (Tài khoản 515)

Hợp đồng cho vay

Hợp đồng mua bán hàng có bao gồm chiết khấu thanh toán ( Mẫu hợp đồng)

Cam kết thanh toán

Giấy báo có

Bản sao kê ngân hàng

Bảng tính tiền lãi

Báo cáo tình hình các khoản cho vay

Danh sách chi tiết đối tượng vay

Phiếu thu tiền ( Mẫu số 01-TT)

Phiếu báo có

Thông báo nhận cổ tức

Báo cáo tình hình các khoản đầu tư tài chính

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí tài chính (Tài khoản 635)

Hợp đồng vay

Giấy nhận nợ

Cam kết thanh toán

Giấy báo nợ (trả tiền lãi vay)

Phiếu thu tiền của bên cho vay ( Mẫu số 01-TT)

Ủy nhiệm chi (Mẫu số C2-01a/NS)

Phiếu báo có (Mẫu số C2-01a/NS)

Phiếu chi (Mẫu số 02-TT)

Bảng tính lãi vay

Bảng tổng hợp chi phí lãi vay trong năm

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí bán hàng (Tài khoản 641)

Báo giá hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hóa đơn bán hàng, mua dịch vụ

Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản nghiệm thu

Bảng tính lương nhân viên bán hàng

Giấy báo nợ

Hợp đồng thuê cửa hàng

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Chứng từ thanh toán phí hoa hồng cho đại lý

Hợp đồng mua tài sản cố định phục vụ bán hàng

Đơn đặt hàng

Kế hoạch đầu tư chi phí bán hàng (quản cáo,…)

Bảng theo dõi chi phí bán hàng

Bảng phân bổ chi phí bán hàng

Phiếu chi

Ủy nhiệm chi

Phiếu báo nợ

Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Bảng tính lương nhân viên bán hàng

Bảng thanh toán tiền lương nhân viên bán hàng

Bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng đánh giá nhân viên

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ

Bảng phân bổ chi phí trả trước

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tài khoản 642)

Hợp đồng bán hàng, cung cấp dịch vụ

Hợp đồng mua bản quyền phần mềm kế toán

Hóa đơn bán hàng ( Mẫu số 02GTTT3/001 )

Giấy nộp tiền thuế môn bài, giấy nộp tiền thuê đất, … và các khoản phí, lệ phí khác

Giấy báo nợ

Quyết định phạt nộp chậm thuế môn bài

Hợp đồng mua bán tài sản cố định phục vụ quản lý

Bảng tính lương lương nhân viên quản lý ( Mẫu số 02 – LĐTL )

Bảng thanh toán tiền lương nhân viên quản lý ( Mẫu số 02 – LĐTL )

Bảng chấm công làm thêm giờ ( Mẫu số 01b – LĐTL )

Bảng đánh giá nhân viên quản lý

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Giấy đi đường

Bảng trích khâu hao tài sản cố định

Bảng phân bổ chi phí trả trước

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ

Phiếu chi ( Mẫu số 02 – TT )

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành (Tài khoản 711)

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

Hóa đơn bán tài sản cố định

Biên bản bàn giao tài sản cố định thanh lý

Biên bản kiểm tra hoàn thuế (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT)

Giấy báo có (tiền phạt vi phạm hợp đồng)

Biên bản bàn giao tài sản nhận biếu tặng

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định ( Mẫu số 04- TSCĐ )

Phiếu thu tiền (phạt vi phạm hợp đồng, tiền khoản nợ khó đòi đã xóa sổ, tiền bồi thường, đền bù,…)

Phiếu báo có

Bảng đánh giá lại vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản đáng giá chênh lệch tỷ giá

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành (Tài khoản 811)

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

Hóa đơn bán tài sản cố định

Biên bản bàn giao tài sản cố định thanh lý

Giấy thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hành chính

Giấy báo nợ

Phiếu chi ( Mẫu số 02 – TT )

Phiếu báo nợ ( Mẫu số C2-01a/NS )

Ủy nhiệm chi ( Mẫu số C2-01a/NS )

Bảng tổng hợp chi phí

Bảng đánh giá lại vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Biên bản đánh giá chênh lệch tỷ giá

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club