Hướng dẫn việc phát hành, sử dụng, lưu trữ vé xổ số tự chọn số điện toán điện tử

Công văn số 2519/TCT-CS
V/v lưu trữ vé xổ số tự chọn số điện toán điện tử

Kính gửi: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà CornerStone Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 242/VIETLOTT-TCKT ngày 20/5/2014 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc phát hành, sử dụng, lưu trữ vé xổ số điện toán điện tử. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của các Vụ Pháp chế, Chính sách Thuế, Tài chính ngân hàng và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 và Điều 12 Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 3/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán quy định:

“Xổ số tự chọn số điện toán” là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một tập hợp các con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố.”

“Điều 12. Vé xổ số tự chọn điện toán

1. Vé xổ số tự chọn số điện toán có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào các phương thức phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

2. Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên công ty phát hành;

b) Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

c) Số dự thưởng;

d) Giá trị tham gia dự thưởng;

đ) Ngày, giờ phát hành vé;

e) Ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng;

g) Ký hiệu của đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối;

h) Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả;

i) Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này;

b) Mã số tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng.”

Tại Điều 32 Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 3/10/2013 của Bộ Tài chính quy định quản lý vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng:

“a) Đối với vé xổ số dưới dạng chứng chỉ: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

b) Đối với vé xổ số dưới dạng điện tử: Thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ điện tử.”

Tại Điều 35 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số quy định quản lý vé xổ số trúng thưởng:

“1. Các vé xổ số trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu đã trả thưởng trên tờ vé xổ số để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

2. Vé xổ số trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé xổ số hoặc phần lưu của vé xổ số (đối với các loại vé phải in cuống vé hoặc phần lưu) để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé xổ số đã trả thưởng.

3. Thời hạn lưu giữ vé xổ số trúng thưởng tối thiểu là 05 năm kể từ ngày hết thời hạn trả thưởng.

4. Thủ tục tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).”

Tại Khoản 7 Điều 4 Luật Kế toán năm 2003 quy định:

“7. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.”

Tại Khoản 1 Điều 18 và khoản 4 Điều 20 Luật Kế toán năm 2003 quy định chứng từ điện tử và ký chứng từ kế toán như sau:

“1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.”

“4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật”

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 quy định:

“1. Trường hợp pháp luật yêu cầu chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin phải được lưu trữ thì chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;

b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung dữ liệu đó;

c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu.”

Căn cứ quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù kinh doanh vé xổ số tự chọn số điện toán, Tổng cục Thuế chấp thuận với đề nghị của Công ty xổ số điện toán Việt Nam tại công văn số 242/VIETLOTT-TCKT ngày 20/5/2014:

– Được lưu trữ toàn bộ vé xổ số tự chọn số điện toán đã phát hành (liên lưu trữ) dưới dạng điện tử;

– Được lưu trữ vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng đã trả thưởng dưới dạng điện tử;

– Vé xổ số tự chọn số điện toán điện tử lưu trữ tại Công ty được sử dụng để hạch toán ghi nhận doanh thu, kê khai thuế, làm cơ sở tham chiếu để so sánh vé đã giao cho khách hàng khi trả thưởng hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng.

– Vé xổ số tự chọn số điện toán lưu trữ dưới dạng dữ liệu phải đảm bảo nội dung của vé có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu hoặc chuyển tải về đúng định dạng vé để in khi cần thiết; vé được lưu trữ cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận vé.

Hệ thống lưu trữ vé xổ số tự chọn số điện toán của Công ty phải đảm bảo chuẩn Việt Nam và quốc tế, lưu giữ dữ liệu điện tử, đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu, kiểm soát chéo được việc lưu trữ, chống can thiệp trái phép nhằm chỉnh sửa, xóa thông tin…và các yêu cầu khác về lưu trữ dữ liệu điện tử.

Dữ liệu vé xổ số tự chọn số điện toán điện tử lưu giữ trên hệ thống máy chủ của Công ty phải tuân thủ theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, thời gian lưu trữ theo quy định của Luật kế toán.

Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên chứng từ kế toán đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club