Download Vận đơn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Vận đơn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Vận chuyển hàng hóa là loại dịch vụ trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.

Tải Vận đơn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán