Download Mẫu tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt bổ sung

Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt bổ sung

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tải Mẫu Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt bổ sung

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán