Download Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Tải Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán