Download mẫu Phiếu chi

Download mẫu Phiếu chi

Phiếu chi là chứng từ đi kèm với hóa đơn mua hàng, dịch vụ, chi lương, tạm ứng v.v…

Tải Mẫu phiếu chi

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán