Download Mẫu Nhật ký mua công cụ dụng cụ

Nhật ký mua công cụ dụng cụ

Sổ Nhật ký mua hàng là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa;…

Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.

Tải Mẫu Nhật ký mua công cụ dụng cụ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán