Download mẫu Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý do bộ tài chính ban hành hoặc cho phép ban hành một cách hợp pháp. Hóa đơn GTGT tách riêng giá trị hàng hóa và giá trị tăng thêm của hàng hóa và có nhiệm vụ khấu trừ thuế đầu vào.
Hiện nay có 2 loại hóa đơn VAT chính là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Tải: Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT

Xem thêm: https://kiemtoan.club/tong-hop-download-500-mau-chung-tu-theo-tung-tai-khoan-ke-toan.html

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club