Download mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Khoản này được ghi vào giấy thanh toán tiền tạm ứng để làm căn cứ và ghi sổ kế toán.

Tải: Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Xem thêm: Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club