Download Mẫu giấy chuyển đổi quyền sử dụng đất

Giấy chuyển đổi quyền sử dụng đất

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là Người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng và nhận một diện tích đất nhất định được chuyển giao từ người đó, các bên vừa là người chuyển đổi, đồng thời là người nhận chuyển đổi. Nếu giá trị quyền sử dụng đất có sự chệnh lệch thì các bên phải thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch đó theo thỏa thuận.

Tải Giấy chuyển đổi quyền sử dụng đất

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán