Download Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Tải Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán