Download Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định hữu hình

Biên bản giao nhận tài sản cố định hữu hình

Biên bản giao nhận TSCĐ nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuế ngoài… đưa vào sử dụng ngoài đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,….

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 200 Mẫu 01TSCĐ.

Tải mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định hữu hình

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán