Download Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu số 04-TSCĐ- Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200. Biên bản này nhằm xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (nếu có) do đánh giá lại TSCĐ. Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ hiển thi ở link đươi đây.

 

Tải Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán