Download Mẫu Biên bản bù trừ công nợ: giao dịch mua bán

Download Mẫu Biên bản bù trừ công nợ: giao dịch mua bán

Bù trừ công nợ có nghĩa giữa hai đơn vị giao dịch mua bán với nhau và cung cấp hàng hóa lẫn nhau khi đó các đối tượng vừa là người bán đồng thời cũng là người mua, lập biên bản bù trừ công nợ để cấn trừ cho nhau.

Tải mẫu Biên bản cấn trừ công nợ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán