Download Mẫu Biên bản bù trừ công nợ

Mẫu Biên bản bù trừ công nợ

Bù trừ công nợ có nghĩa giữa hai đơn vị giao dịch mua bán với nhau và cung cấp hàng hóa lẫn nhau khi đó các đối tượng vừa là người bán đồng thời cũng là người mua, lập biên bản bù trừ công nợ để cấn trừ cho nhau. Tập chứng từ liên quan đến bù trừ công nợ bao gồm:

  •  Bảng công nợ chi tiết đã thanh toán và còn nợ của khách hàng
  •  Hợp đồng kinh tế ( có ghi rõ phương thức thanh toán nếu chưa có quy định thanh toán bù trừ công nợ thì ký phụ lục hợp đồng bổ sung phương thức thanh toán bù trừ công nợ
  •  Thanh lý hợp đồng
  •  Biên bản giao hàng hay nghiệm thu, xuất kho
  •  Bản đối chiếu công nợ có ký tá xác nhận của hai bên
  •  Các chứng từ đã từng thanh toán của hai bên: phiếu chi, ủy nhiệm chi, …….
  •  Hóa đơn GTGT hoặc thông thường
  •  Biển bản bù trừ công nợ có ký tá xác nhận của hai bên
  •  Phần chênh lệch nếu phải trả phải chuyển khoản qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào học

 

Tải Mẫu Biên bản bù trừ công nợ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán