Download Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bảng lương là danh sách nhân viên của công ty, nhưng thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ: … hồ sơ của một công ty về tiền lương và tiền công , tiền thưởng và thuế khấu trừ của nhân viên. bộ phận của công ty tính toán tiền và trả những khoản này.

Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán