Download Hợp đồng thuê cửa hàng

Hợp đồng thuê của hàng

Hợp đồng thuê cửa hàng là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao cửa hàng cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

Tải Hợp đồng thuê của hàng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán