Download Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Download Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên theo đó bên bán chuyển hàng hóa cùng quyền sở hữu đối với hàng hóa đó cho bên mua, bên mua hàng có trách nhiệm nhận hàng hóa và có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán hàng, việc giao hàng, thanh toán phải thực hiện theo thời gian, địa điểm, phương thức được thỏa thuận trong hợp đồng.

Tải mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán