Download hóa đơn: Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp, hóa đơn bán lẻ,…

Download hóa đơn: Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp, hóa đơn bán lẻ,…

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất), mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp

Tải Hóa đơn bán lẻ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán