Hướng dẫn khai bổ sung chứng từ thanh toán trả chậm

Công văn số 1526/TCT-CS

V/v khai bổ sung, điều chỉnh

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 1142/CT-KK ngày 06/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng:

Về việc xử lý vướng mắc trong việc khai bổ sung chứng từ thanh toán trả chậm của Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của BTC quy định:

“Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 15 Mục I Chương III như sau:

“c) Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên; cơ sở kinh doanh căn cứ vào:

– Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản;

– Hóa đơn giá trị gia tăng;

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên:

– Bảng kê hóa đơn;

– Chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng:

– CSKD vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

…. Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

– Đối với các hóa đơn GTGT:

+ Cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm trước khi CQT đến thanh tra; kiểm tra thì CSKD được khai bổ sung thuế GTGT.

+ Cơ sở kinh doanh đã không điều chỉnh giảm trước khi CQT đến thanh tra; kiểm tra thì CSKD được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

Ví dụ 49b:

Tại Công ty TNHH YKK có tình hình như sau:

– Tháng 3, 4 năm 2012 Công ty TNHH YKK có hóa đơn GTGT mua hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm; thời hạn trả là trong tháng 9 năm 2012. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán cung cấp, kế toán Công ty TNHH Z đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế tháng 3, tháng 4 năm 2012. Đến thời hạn trả trong tháng 9 năm 2012 Công ty TNHH YKK không có khả năng thanh toán, tuy nhiên Công ty đã không kê khai điều chỉnh giảm.

Tháng 4 năm 2013, CQT ban hành Quyết định kiểm tra về thuế GTGT tại Công ty TNHH YKK; thời kỳ kiểm tra là năm 2012. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH YKK không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là trong tháng 9 năm 2012. Đoàn kiểm tra xử lý không chấp thuận Công ty TNHH YKK được kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tháng 5 năm 2013 CQT đã ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế GTGT Công ty TNHH YKK.

Trong tháng 10 năm 2013 Công ty TNHH YKK có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT mua hàng của tháng 3 năm 2012 (thời hạn trả là trong tháng 9 năm 2012) thì Công ty TNHH YKK được khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT do thời điểm có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ khi cơ quan thuế ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế.”

TCT đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng căn cứ quy định; thực tế kê khai của doanh nghiệp để xử lý theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club