Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nhằm mục đích làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Thông qua việc công ty kiểm toán đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư. Và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo.

Các nội dung cơ bản của dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm:

Đánh giá tổng thể tính pháp lý của Dự án

 • Tập hợp, sắp xếp, phân loại bộ hồ sơ chứng từ gốc;
 • Rà soát, đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của dự án;
 • Xem xét tính tuân thủ pháp luật của các Hợp đồng kinh tế;
 • Đối chiếu các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB với thực trạng dự án.

Rà soát chi tiết giá trị quyết toán phần xây lắp từng hạng mục

 • So sánh chi phí xây lắp các hạng mục công trình với tổng dự toán được duyệt;
 • Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình;
 • Đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, hợp lệ.

Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư, thiết bị

 • Tiến hành so sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyêt;
 • Kiểm tra bộ chứng từ gốc giá trị thiết bị như hóa đơn, hợp đồng, tờ khai nhập khẩu;
 • Đánh giá việc phân bổ các chi phí vận chuyển, lắp đặt có phù hợp hay không;

Kiểm toán các chi phí khác

 • So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt.
 • Kiểm tra chi tiết bộ chứng từ gốc các chi phí như: đền bù tài sản, chi phí quản lý, thiết kế, tư vấn giám sát công trình, chi phí lãi vay, chi phí nhân công.

 

Tìm hiểu rõ hơn về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Tại đây

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club..